Archive For The “Råd og vejledning” Category

Hvad er min ret og hvad er min pligt

Hvad er min ret og hvad er min pligt

 

_DSC9605apw

HOVSA HOLBÆK borgerinitiativet har i samarbejde med SF og Enhedslisten taget initiativ til nogle oplysende møder for interesserede borgere i Holbæk.
Hvad er min ret og hvad er min pligt i mødet med Holbæk Kommune?Under dette fælles Tema vil der foreløbig blive afholdt 2 møder
for interesserede frivillige, som har lyst til at være bisiddere –
og for borgere i Holbæk Kommune som p.t. har en sag eller
fremover skal have en sag behandlet i socialcentret eller jobcentret.En socialrådgiver med lang erfaring i samarbejdet med landets
kommuner vil oplyse om de love og regler som gælder.

OBS! Der bliver på møderne ikke mulighed for personlig rådgivning
eller stillingtagen til konkrete sager.

Møderne afholdes på Biblioteket i Holbæk
1. Møde d. 21 maj 2014 kl. 19.00—21.00
Hvordan skal sagsbehandlingen af sociale sager og sager
om beskæftigelses-indsats foregå efter loven?

2. Møde d. 4 juni 2014 kl. 19.00—21.00
Er jeg berettiget til ydelser som enlig?
Hvad siger loven og praksis om begreber som –
”reel enlig” – ”fælles husførelse” – ”ægteskabslign. forhold”?
Hvordan skal kommunen undersøge sagen?

 

Read more »

Man må gerne optage samtaler

Man må gerne optage samtaler

_DSC8666w
Her er så sidste nyt om lovligheden i at optage samtaler.

Af Erling Frederiksen den 4. april 2014
Peder Bæk fra ”Behandl os Ordentligt” har i marts 2014 spurgt til reglerne og praksis for at optage samtaler.

Her under kan du læse reglerne nok er klare, men det er praksis i kommunerne ikke.
Nogle kommuner nægter at afholde samtale, hvis borgeren ønsker at optage den.  Vi har ikke hørt om, hvorvidt det er et problem i Holbæk.
Advokat Rune Asmussen forklarer desuden, at dine optagelser også kan bruges i en retssag, hvis det skulle komme så vidt.
Der skal formentlig træffes nogle afgørelser i Ankestyrelsen eller hos Ombudsmanden, før der kommer klare retningslinjer.  Peder Bæk er blevet afvist til en samtale, fordi han ønskede at optage den. Den sag vil der blive klaget over. Vi håber at kunne bringe fortsættelsen.
I Norddjurs Kommune optager kommunen selv samtalerne når en ”besværlig” bisidder er med borgeren til samtaler.
En sådan optagelse kan borgeren formentlig få en kopi af (aktindsigt), men det ved vi ikke endnu.

Den 2. april 2014
Line Barfod, jurist og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, skriver den 5. marts 2014 til Peder Bæk:

Du har ret til at optage samtalen, som du selv har fundet frem til via ministersvaret. (Fra  hovsaholbæk.dk, red.)
Men det mange kommuner gør i dag er, at de så nægter at tage en samtale alene, hvis man optager den. Du kan jo overveje at få en skriftlig afgørelse om, at de ikke vil deltage i en samtale med dig, hvis du optager den på bånd.
Venlig hilsen Line Barfod

Den 2. april 2014
Svar fra Rune Asmussen Advokat (L)
For det første:

Du kan optage samtalen uden at oplyse om det og bruge det efterfølgende også i en retssag. Det er en udbredt vildfarelse, at det ikke er muligt at fremlægge optagelser som bevis i fx en retssag, hvis ikke begge parter er vidende om, at der bliver optaget.
Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål se, om du var med på dette eller ej, men nu ved du i hvert fald det.
For det andet:
Kan den offentlige forvaltning nægte at gennemføre en samtale under henvisning til, at du optager det? Det tror jeg næppe. Jeg kender ikke til praksis omkring det, men jeg ville anmode om at få afvisningen på skrift og så klage over afgørelsen og få en begrundelse. Det vil kræve en saglig begrundelse at afvise og en sådan vil antageligt være svært for forvaltningen at frembringe.
Hvis ikke du er tilfreds med din klage over afgørelsen, må du anmode om en at få oplyst en klageinstans og i sidste ende overveje at indbringe spørgsmålet for ombudsmanden.
Held og lykke med det.
Mvh. Rune Asmussen Advokat (L)

Read more »

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

skriftligw
Du har altid ret til skriftlig sagsbehandling hos offentlige myndigheder.  Det er selvfølgelig besværligt at sende breve eller mails frem og tilbage, hvis det drejer sig om nogle huller i cykelstien. Det bør kunne klares pr. telefon.

Hvis en sag er besværlig eller trækker i langdrag og du ikke mener at du kan trænge igennem, så kan det være en god ide, at kræve at al kommunikation foregår skriftligt.
Hvis sagsbehandleren ringer til dig eller indkalder til møde, så bed om at beskeden, dagsordenen eller spørgsmålene tilsendt skriftligt først.

Hvis du er involveret i en vanskelig sag, så er der tre regler:
1:  Skriftlighed
2.  Skriftlighed
3:  Skriftlighed

Du har stort set kun pligt til at møde op til møder om tvangsaktivering og kontrol på jobcenteret, hvis du vil have noget at leve af.
Næsten alle andre møder kan klares skriftligt.
Du kan få udleveret alle sagens akter – og der findes kun de sagsakter, som du har fået udleveret og de er alle på skrift. På den måde kan du se, hvad hele sagen indeholder, og hvad du eventuelt  mener, at der mangler eller skal tilføjes.

Hvis du skriver til kommunen, så har kommunen pligt til at svare. Hvis du ikke får svar, så kan du bede Statsforvaltningen, indenrigsministeriet m.fl. og i sidste ende Ombudsmanden om at sørge for, at du får et svar.
Hvis du bare har en telefonsamtale at henvise til, så er det svært at komme videre.  Du skal ikke forvente, at de ville kigge på sagen, men de vil (formentlig) sikre, at du får et svar.
Nogle borgere tror, at kommunen gemmer flere dokumenter om dem, end dem som de har fået udleveret.
Det vil sjældent være rigtigt. Men hvis det er rigtigt, så kan kommunen ikke bruge disse oplysninger/ dokumenter i sagen.  Borgerne skal have alle sine dokumenter udleveret i egne sager .
De sagsakter som evt. ikke er udleveret kan ikke bringes ind i sagen senere.
Det er myndighedernes pligt at sørge for at sagsakter indgår i sagen.
Hvis du tror, at kommunen overvåger dig, så gør det ingen forskel, fordi det er ulovligt og kommunen vil derfor ikke kunne bruge oplysninger der er indhentet ulovligt.
Hvorfor skulle kommunen bruge penge på noget som er ulovligt og som de ikke kan bruge i sagsbehandlingen?

Indvending fra paranoid borger:  –  ”Holbæk Kontrolgruppe har i 2010 ulovligt overvåget en ung mor! ”
Svar:  – ”Men de tabte også sagen, da de selv fremlagde beviserne for deres overvågning. Så det må vi formode, at de er holdt op med.”
Mange har oplevet, at deres sagsbehandler eller jobkonsulent har løjet, bandet, tuet og svovlet ved et møde, på jobsøgningskurset eller i telefonen.  Glem det. Det kan ikke bruges til noget, så længe det kun er mundtligt.

 

Read more »

Må jeg optage, når jeg er til møde på kommunen

Må jeg optage, når jeg er til møde på kommunen

recordw
(Denne tekst er skrevet midt i februar 2014 – og hvis du har nyere oplysninger, så kontakt os)
Som udgangspunkt må du gerne optage samtaler som vedrører dig selv, og hvor du selv er til stede. Du må under ingen omstændigheder optagesamtaler som ikke vedrører din egen sag. Altså med mindre du har fået lov til det af dem det berører.

Det vil være god skik, hvis du fortæller sagsbehandleren eller jobkonsulenten, at du optager samtalen, fordi du gerne vil være sikker på, at du forstår og kan huske hele samtalen.
I en kompliceret sag med mange oplysninger og informationer kan det være godt at have en optagelse at støtte sig til.

Lene Espersen sagde faktisk, da hun var Justitsminister, at man også må optage, selvom sagsbehandleren ikke ved det.  Men der har været noget diskussion om dette – og så vidt vides er reglerne stadig ikke helt klare.
Faktisk er det tvivlsomt om du kan straffes, hvis du optager en samtale, selvom sagsbehandleren ikke vil have det.  Det problematiske er nok heller ikke selve optagelsen, men hvis du senere  misbruger eller fordrejer den.

Hvis sagsbehandleren ikke vil lade dig optage et møde, så bør du bede om, at de skriver det ned, og giver dig det på skrift inden mødet fortsætter.  Så har du en mulighed for at klage over det – så du måske får lov næste gang.
******
Line Barfod, som tidligere sad i Folketinget for Enhedslisten, fik nedenstående svar, da hun spurgte den daværende Justitsminister Lene Espersen om regler for at optage samtaler.
(Vi har ikke  datoen for nedenstående  sag, men det er nogle år siden)
Om borgere må foretage båndoptagelse af samtale, de selv deltager i

Besvaret § 20-spørgsmål
Line Barfod (EL):
»Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene – findes lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale på bånd?«

Justitsministeren (Lene Espersen):
Efter bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Optagelse på bånd af telefonsamtaler eller anden samtale, som den pågældende selv deltager i, falder uden for denne bestemmelse. Det gælder også i tilfælde, hvor optagelsen sker uden den anden parts viden.
Der er ikke herudover i lovgivningen fastsat almindelige regler om borgeres adgang til at optage samtaler med forvaltningsmyndigheder på bånd.
Spørgsmålet om borgeres adgang til at optage sådanne samtaler på bånd ses endvidere ikke behandlet hverken i retspraksis, ombudsmandspraksis eller i litteraturen.

På den baggrund finder Justitsministeriet ikke i den foreliggende sammenhæng at kunne bidrage med yderligere til det stillede spørgsmål.

 

 

Read more »